161. ග්‍රන්ථ සංස්කරණය
162. කුශාන යුගය
163. ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු
164. ඵිල්ලවත්ත අයගම
165. අයගම පිඹුර
166. මාතලෙ
167. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
168. ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් හින්දු දේවස්ථානය
169. දේව ඈදහිලි හා විශ්වාස
170. මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු තීන්දු
171. මිනිසුන්ට ලබා දුන් නඩු තීන්දු
172. Oල්ය්ම්පිc හිස්ටොර්ය් සින්හල වෙර්සිඔන්
173. හාවා
174. තුබ
175. කෑම
176. මහත්මා ගන්දි
177. මහත්මා ගාන්ධී
178. හන්ස් ච්‍රිස්ටිඅන් අන්ඩෙර්සොන්
179. හන්ස් ක්‍රිස්ටිඅන් අන්ඩෙර්සොන්
180. හාන්ස් ක්‍රිස්ටිඅන්