161. මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු තීන්දු
162. මිනිසුන්ට ලබා දුන් නඩු තීන්දු
163. Oල්ය්ම්පිc හිස්ටොර්ය් සින්හල වෙර්සිඔන්
164. හාවා
165. තුබ
166. කෑම
167. මහත්මා ගන්දි
168. මහත්මා ගාන්ධී
169. හන්ස් ච්‍රිස්ටිඅන් අන්ඩෙර්සොන්
170. හන්ස් ක්‍රිස්ටිඅන් අන්ඩෙර්සොන්
171. හාන්ස් ක්‍රිස්ටිඅන්
172. රත්නපුර සමන් දේවාලය
173. දස සිල්
174. ඵොසොන් පොය
175.
176. ඩෙටඉල්ස් අබොඋට් තඉපොන්ගල් ඩය්
177. තඉපොන්ග්ල් ගන විස්තර
178. වන්ඩ වී යන සතුන්
179. නෑති වී යන සතුන්
180. ස්‍රි ලන්ක ට්‍රවෙල් සෙක්ශන්