141. වැදි ජනයගෙ විවහය
142. වැදි ජනයගෙ විවාහය
143. වැදි ජ්නය
144. දබුලු විහාරය
145. මාතලේ අලු විහාරය
146. භෞතික ප්‍රතිමාන
147. සන්‍රක්ශන ප්‍රයොඅග
148. මනුවෙල් cඅස්ටෙල් නෙට්වොර්ක් තෙඔර්ය් ඔෆ් සොcඉඅ
149. මනුවෙල් cඅස්ටෙල්ස් තෙඔර්ය් ඔෆ් නෙට්වොර්ක් සොcඊට්ය්
150. ව්දෙශ ණය
151. ව්දෙශ ණය යනු කුමක්ද
152. ගෑටුම් නිරාකරනය
153. VඓCHඇඇර්‍ඇ ණ්‍යැඇ‍යැ
154. විචාර න්‍යාය
155. වරලත් ගණකදිකාරි ආයතනයේ ප්‍රමිති
156. සණස
157. සණස ඇල්පිටිය ශාඛාව
158. ආදරය
159. සන්ස්කරණ
160. සන්ස්කරණය