121. සුමේරියාව ශිෂ්ටාචරය
122. සුමේරියාව
123. පෞද්ගලික විශ්ව විද‍යාල
124. ප්‍රජා සන්විධාන
125. සන්විධානයක් යනු
126. අසාදු ලේඛනය
127. අසාදු ලේඛනය ස්‍රි ලන්ක
128. කැමරාව ඉදිරියේ නිරැවත් වුු නිළියෝ
129. කුම්බුර
130. කමත් භශව
131. සාරදෙ
132. සරදර්ම කතාවක්
133. සන්ස්කාර
134. සන්කාර
135. රාජ්‍ය අන්ශ්යේ දුර්වලතා
136. පෞර්ෂත්වය ගොඩ නැගීම කෙරෙහි බලපාන සාධක
137. වැදි ජනයාගෙ සන්ස්කුතිය
138. වැදි ජනයා
139. කිරිකොරහනැට්ටුම
140. කිරිකොරහා