101. 4 වසර ගණිත ප්‍රශ්න්
102. මරණාධාර සමිති
103. විශ්වකර්ම
104. වාහන පැවර්‍රම්
105. අධිකරණ අමාත්යාසය
106. මරණාධාර සමිතියක අරමුණු සග පරමාර්ථ
107. කාන්
108. ගොවි සමිති
109. ග්‍රාමීය සන්විධාන
110. නිල බල ක්‍රමය
111. නිල බල ක්‍රමයේ වාසි අවාසි
112. මෑක්ස් වේබර්
113. වේබර්
114. හර්මන් එබින්හවුස්
115. සන්වර්ධිත රටක් යනු
116. සන්වර්ධිත රටක් යනු කුමක්ද?
117. සන්වර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්
118. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින
119. සුමේරියානු ශිෂ්ටාචරය
120. හරප්පා ශිෂ්ටාචරය