81. කාන්තා සමිති
82. හරප්පා වෙළදාම
83. ලොතාල්
84. නීල පාෂාණය
85. ගොවි සංවිධාන
86. අධ‍යාපනයේ වෑදගත්කම
87. අධ්‍යාපනයේ වෑදගත්කම
88. අධ්‍යාපනයේ ලක්ශණ
89. සර්වෝදය
90. සුමෙරියනු ශිෂ්ටාචාරය
91. සුමේරියානු ශිෂ්ටාචාරය
92. මිසපොතෙමියානු ශිෂ්ටාචාරය
93. රුමෙනියානු ශිෂ්ටාචාරය
94. ඝලිලෙඔ ගලිලෙඔ
95. ඉන්දීය ඉතිහාසය
96. kidney problems
97. දෝන කතරිනා නාට්‍ය
98. ඛෙපි පෙනෙනෙන පුඩ්ගලය
99. විචාරාත්මක න්‍යාය පිලිබද ශාස්ත්‍රීය ලේඛන
100. ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට් ගුරුකුලය