61. සයිටම්
62. ප්ලෑන් ඉන්ටර්නැෂනල්
63. ප්ලෑන් ඉන්ටර්නැෂනල් මෙහෙවර ප්‍රකාශය
64. එන්න සොදුරියෙ දොර ඈරන්
65. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල
66. පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය
67. ස්‍රි ලන්ක වොර්ල්ඩ් හෙරිටගෙ
68. ඉන්ග්‍රීසි වාක‍ය රටා
69. මිසපොතෙමියනු සභයත්වය
70. මෙසපොතෙමියානු ශිෂ්ටාචාරය
71. යසස්
72. සෙනරත්
73. මා නො
74. භාතිය සන්තුශ්
75. සංවිධාන
76. මෙසපොතෙමියනු සභයත්වය
77. මෙසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය
78. සන්විධාන
79. මරණාධාර සමිතිය
80. ළමා සමාජය