41. මිසපොතෙමියනු ශිෂ්ටාචාරය
42. මිසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය
43. ලොෂන් ගල් ප්‍රදේශ
44. පර්ෂන් ගල් ප්‍රදේශ
45. නිරුවත් කෙල්ලො
46. හෙලුවෙන් කෙල්ලො
47. ඩෙසි කෙල්ලො
48. තන
49. නිරුවත් චාය රූප
50. ලෝතාල් වරාය
51. විශ්ව ශ්ක්තිය
52. විශ්ව ශකතිය
53. ශකතිය
54. ධනවඩි
55. ඇ එස්සය් අබොඋට් සුම්මෙර්
56. මම පාර්ලිමීන්තු යනවා
57. ඉන්දු නිම්න ආර්ථිකය
58. අෆ්ෆ්ඩෙර්විට්
59. පද්ධති
60. මිනිස් සිරුරේ පද්ධති