41. ලොෂන් ගල් ප්‍රදේශ
42. පර්ෂන් ගල් ප්‍රදේශ
43. ඩෙසි කෙල්ලො
44. ලෝතාල් වරාය
45. විශ්ව ශ්ක්තිය
46. විශ්ව ශකතිය
47. ශකතිය
48. ධනවඩි
49. ඇ එස්සය් අබොඋට් සුම්මෙර්
50. මම පාර්ලිමීන්තු යනවා
51. ඉන්දු නිම්න ආර්ථිකය
52. අෆ්ෆ්ඩෙර්විට්
53. පද්ධති
54. මිනිස් සිරුරේ පද්ධති
55. සයිටම්
56. ප්ලෑන් ඉන්ටර්නැෂනල්
57. ප්ලෑන් ඉන්ටර්නැෂනල් මෙහෙවර ප්‍රකාශය
58. එන්න සොදුරියෙ දොර ඈරන්
59. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල
60. පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය