1. උදේශ්
2. ශ්‍රී ලංකාව
3. සිංහයා
4. කතා
5. බෝඩිම
6. රස්සාව
7. වාහන ලියපදින්චි
8. වාහන ලියාපදිංචි
9. කොහිල ව්‍යාංජන සකසන ආකාරය
10. කොහිල
11. ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රදේශය
12. දානයකට වඩින හාමුදුරුවොන්ගෙ චිත්‍රයක්
13. ඉරාජ් වීරරත්න
14. හරප්පා ශිෂ්ටාචාරය
15. ඝම්පන්පිලගෙ නඩු
16. ගන්වතුර කොලබ
17. මුස්ලිම් ජතිය
18. ඇනුලා ඩෙවිය
19. සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ් පෞර්ෂත්වය පිළිබඳව දෑක් වූ අදහස්
20. සමාජ බිය